Väliseinät

Valiseinat

Väliseinän pääasiallisena tarkoituksena on olla tilanjakaja. Välisenä voi olla kantamaton tai kantava ja siltä voidaan vaatia myös määrättyä ilmaääneneristävyyttä ja/tai palonkestävyysluokkaa.

Weberin valmistamista Leca® kevytsoraharkoista saat rakennettua lujan, pala-mattoman väliseinän.

Leca® harkoista rakentaminen on nopeaa ja edullista. Järjestelmän runkona ovat ohutsaumamuurattavat Leca® Lex perusharkot. Niihin on saatavissa muurauskelkat laastin levitykseen sekä valmispalkit aukkojen ylityksiin.

Leca® Lex harkkoja valmistetaan useina leveyksinä. Omakotitalojen kantamat-tomissa väliseinissä käytetään 100 mm leveää harkkoa ja kantavissa, jäykistä-vissä väliseinissä yleisimmin 150 mm leveää harkkoa. Mikäli väliseinä sijoittuu ontelolaattojen jatkoskohtaan, muurataan seinä vähintään 200 mm leveistä harkoista.
Harkot ohutsaumamuurataan 5 mm saumapaksuudella Leca® harkoille kehitetyllä weber.vetonit ML Leca Laastilla (taliolosuhteissa weber.vetonit ML Leca P Pakkaslaastilla).
Laastia käytetään vain harkkojen vaakasaumoissa. Pontatut harkkojen päät asetetaan vastakkain ilman laastia. Tämä helpottaa ja nopeuttaa muurausta. Myös laastia kuluu oleellisesti vähemmän kuin perinteisessä harkkomuurauksessa, jolloin laastin sekoittamiseen ja siirtämiseen tarvittava työmäärä pienenee.

Harkot ovat 500 mm pitkiä ja 195 mm korkeita, joten 5 mm saumapaksuudella päästään 200 mm:n korkeus etenemään.

150 mm ja 200 mm leveissä harkkoseinissä olevat aukot voidaan ylittää kätevästi ilman väliaikaista tuentaa ja valuja valmiiden Leca® palkkien avulla, joita valmistetaan 140 mm ja 200 mm levyisinä.

EasyLex-väliseinärakenne

Väliseinän pääasiallisena tarkoituksena on olla tilanjakaja. Välisenä voi olla kantamaton tai kantava ja siltä voidaan vaatia myös määrättyä ilmaääneneristävyyttä ja/tai palonkestävyysluokkaa.

Weberin valmistamista Kahi-kalkkihiekkaharkoista saat rakennettua lujan, pala-mattoman väliseinän.

Kahi-seinät ovat melko raskaita, jolloin niiden etuna on hyvä ääneneristyskyky.

Kahi-harkoista rakentaminen on nopeaa ja edullista. Järjestelmän runkona ovat ohutsaumamuurattavat Kahi-ponttiharkot. Niihin on saatavissa myös roilo- ja palkkikappaleita putkien ja raudoituksen asentamista varten, muurauskelkat laastin levitykseen sekä valmispalkit aukkojen ylityksiin.

Kahi-järjestelmään kuuluvien harkkojen leveydet ovat käyttötarkoituksen mukaan 85 mm, 130 mm ja 240 mm.
85 mm leveää Kahi Väliseinäponttia käytetään kantamattomissa väliseinissä ja 130 mm leveää Kahi Runkoponttia kantavissa, jäykistävissä väliseinissä.
Kahi Desibelipontin leveys on 240 mm ja sitä käytetään esim. pari- ja rivitaloissa huoneistojen välisissä ääntä eristävissä seinissä.
Mikäli väliseinä sijoittuu ontelolaattojen jatkoskohtaan, on seinän leveys vähin-tään 200 mm, tällöin voidaan käyttää Kahi Desibeliponttia tai 200 mm leveää Leca® Lex harkoa.

Pituusmitoiltaan Kahi-harkot sopivat 300 mm:n moduulimittaan ja korkeusmitoi-tukseltaan 200 mm:n moduulimittaan. Harkkojen päissä olevat pontit ohjaavat harkot asennettaessa paikalleen ja pystysaumat voidaan jättää ilman laastia. Poikkeuksena viisteharkko ja märkätilojen seinät, joissa laastia käytetään tarvit-taessa myös pystysaumoissa.

Pystysuuntaiset sähkö- LVI-putket sijoitetaan harkkojen pystyreikiin tai roiloharkkoihin. Näin työläs seinien roiloaminen vähenee minimiin. Palkkiharkkojen uriin voidaan asettaa raudoitus esimerkiksi kapeiden ovi- ja ikkuna-aukkojen ylityspalkeissa ja niissä voidaan viedä vaakasuuntaisia putkivetoja.

Kahi-harkot ohutsaumamuurataan noin 2 mm:n vaakasaumapaksuudella.
Laastina käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä weber.vetonit OL 15 Ohut-saumalaastia (talviolosuhteissa weber.vetonit OL 15 P Pakkasohutsaumalaas-tia). Laastia kuluu alle kymmenesosa perinteiseen muuraukseen verrattuna. Laasti voidaan sekoittaa porakonevispilällä työpisteessä ja laastin sekoittami-seen ja siirtämiseen tarvittava työmäärä on vähäinen.

Oviaukot voidaan ylittää kätevästi ilman väliaikaista tuentaa ja valuja valmiiden Väliseinä- tai Runkopalkkien avulla.

Kahi-väliseinä